↑ Powrót do Bibliografia

Teksty naukowe

Referaty i publikacje konferencyjne:

2015: [publikacja] Szkic Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty w monografii pokonferencyjnej Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 101. 

2015: [publikacja] Szkic Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury w monografii pokonferencyjnej W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, tom 1: Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej, red. B. M. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2014, s. 113.

2014: (24-26 września) Referat Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.  http://www.ebook-wse.pl/konferencja,29.html
Abstrakt: „Technika, przyłączywszy się do duszy, obdarzyła ją wszechmocą. Jednocześnie jednak zmiażdżyła ona duszę. Powstała >dusza techniczna<, z samym jedynie mechanizmem twórczości, ale bez natchnienia twórczości.” – tak pisał Wasilij Rozanow w Opadłych liściach. I mógłby to być interesujący argument w rękach wszystkich tych, którzy nie należą do zwolenników e-booka, gdyby nie fakt, że rosyjski pisarz skreślił te słowa ok. roku 1912 i miał na myśli (o, ironio!)… wynalazek druku. Zarówno w potocznej publicystyce, jak i w humanistycznych środowiskach akademickich daje się zauważyć skłonność do silnej polaryzacji stanowisk wobec publikacji elektronicznych, do czarno-białego opowiadania się za lub przeciw, do sztucznego antagonizowania postaw lub przynajmniej do ambiwalencji. W swoim wystąpieniu chciałabym się zatem zastanowić m.in. nad tym, czy rzeczywiście mamy do wyboru tylko te dwa wrogie sobie obozy? Czy aby nie fetyszyzujemy nadmiernie książki tradycyjnej? I czy nie demonizujemy przesadnie e-booków? Czy jeden wynalazek koniecznie musi wyprzeć swojego przodka, czy też ich koegzystencja to sprawa oczywista? I jak zmieniłoby się nasze myślenie o publikacjach elektronicznych, gdyby się okazało, że e-book może być emanacją duszy książki? Jak wpłynęłoby to na rozwój humanistyki i literatury? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w swoim artykule.

2014: (13 czerwca) Referat Młode panny w stanie logofilii, czyli kobiece poradniki pisania w świetle krytyki feministycznej zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Twórcze Pisanie. Tradycja, wyzwania, ograniczenia i perspektywy” zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne UJ. Udział w wykładach mistrzowskich: dr Joanny Bator, prof. Jacka Dąbały i Piotra Sommera.
Abstrakt: Co łączy Izabelę Filipiak, Olgę Tokarczuk, Dorotheę Brande i Brendę Ueland? Każda z nich napisała poradnik/podręcznik bądź szkic na temat twórczego pisania. Każda z nich jest kobietą. I każda jest lub była pisarką. Wszystkie cztery odwołują się do głębokiej psychologii twórczości, ale każda z nich robi to w nieco odmienny, tylko sobie właściwy sposób. Próbując odpowiedzieć na pytanie „jak pisać?” (będąc kobietą), autorki udowadniają, że pisanie to coś więcej niż tylko gatunki, style i techniki, bowiem twórczość jawi się w ich tekstach jako pewien szczególny stan ducha i uważny styl życia zabarwiony kobiecym odczuwaniem świata. Izabela Filipiak tworzy symboliczną figurę młodej panny terminującej w szkole twórczego pisania i zadziwionej światem, która przechodzi przez szereg ćwiczeń mających na celu pobudzanie wyobraźni. Olga Tokarczuk w stanie logofilli błądzi po mglistych przestrzeniach mitu i podświadomości. Brenda Ueland uzasadnia, „dlaczego kobiety, które wykonują zbyt dużo prac domowych powinny je zaniedbać dla pisania”, a Dorothea Brande odkrywa, że pisarz (pisarka) tak naprawdę ma podwójną, a nawet potrójną naturę. Prezentowany szkic ma na celu analizę wybranych podręczników twórczego pisania napisanych przez kobiety-autorki (i adresowanych zwłaszcza do innych potencjalnych autorek) w świetle nurtów krytyki feministycznej, takich jak arachnologia i ecriture feminine.

2014: (25-26 kwietnia) Udział w Seminarium Naukowym „Nowa Humanistyka: perspektywy, oczekiwania” (2 pkt. ECTS) w Lublinie pod egidą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Udział na podstawie szkicu Humanistyka – Don Kichot naszych czasów.
http://teatrnn.pl/humanistyka/page/6
http://teatrnn.pl/humanistyka/page/7

2014: (20-21 marca) Referat Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie” w Toruniu pod egidą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Abstrakt: Jak smakuje zakazany owoc, kiedy jest się jeszcze dzieckiem? I jaki ma kolor? A zapach? Czy grzechy popełniają tylko niegrzeczne dziewczynki? Czy można przekroczyć tabu i pozostać nadal niewinnym? Jakie niebezpieczeństwa czają się w dziecięcych zabawach? I czy w sielskiej krainie dzieciństwa – pełnej synestezyjnych obrazów, dźwięków, smaków, dotyków i zapachów – możliwa jest inicjacja seksualna małej dziewczynki? Na te oraz inne pytania będę się starała odpowiedzieć w szkicu, którego celem jest analiza literaturoznawcza dwóch krótkich form prozatorskich, czyli opowiadań: Ingi Iwasiów Smaki i dotyki oraz Krystyny Kofty Diabeł stróż grzesznej dziewczynki. Oba teksty starają się przywołać dziecięce wspomnienia, które zabarwiają życie seksualne dorosłych już bohaterek, oraz zwerbalizować zmysłowość tych pierwszych, nieśmiałych doznań; doścignąć ich świeżość i transgresyjną dziewiczość balansującą na granicy dzieciństwa i dorosłości.
Słowa kluczowe: inicjacja seksualna, tabu, grzech, arkadia, transgresja, feminizm, Krystyna Kofta, Inga Iwasiów, erotyka, opowiadanie

2012: [publikacja] Szkic W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne w monografii pokonferencyjnej Web 2.0. Szanse i zagrożenia, red. J. Farysej, N. Dębowska, WSB, Poznań 2012, str. 75-84, ISBN: 978-83-61304-48-7.
Streszczenie: Blogi, jako jedno z najstarszych zjawisk internetowych, doczekały się już zainteresowania wielu badaczy. Z reguły rozważania na temat blogów toczą się na styku dwóch dyscyplin: medioznawstwa i literaturoznawstwa. Obecnie jesteśmy świadkami ewoluowania blogów i promieniowania blogowej struktury na strony internetowe w ogóle. Dlatego warto wyruszyć w intelektualną podróż w poszukiwaniu istoty „blogowości”, a więc zbadać blog pod kątem genologii i w świetle różnych stanowisk badawczych, ponieważ „blogowość” nie jest tak oczywistą sprawą, jak się z pozoru może wydawać. Szkic dokonuje przeglądu takich zagadnień jak historia i ewolucja bloga, definicje i kryteria, główne pojęcia i wyróżniki, relacje nadawca-odbiorca, funkcje bloga, mity dotyczące blogów, klasyfikacje i podziały oraz literackość bloga. Niniejszy szkic nie ma charakteru egzemplifikacji, nie bazuje na konkretnych przykładach blogów. Jego celem jest raczej rozeznanie bogactwa postaw teoretycznych w zakresie podjętego tematu i próba sformułowania własnej koncepcji bloga.
Słowa kluczowe: Blog, dziennik, hipertekstowość, interaktywność, multimedialność, internet, estetyka fragmentu, sylwa, poetyka kolekcji, autobiografia, pakt autobiograficzny

2012: (28-29 czerwca) Referat pt. W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne przedstawiony na Międzynarodowej Internetowej Konferencji Naukowej „Web 2.0 – szanse i zagrożenia”  pod egidą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.  http://www.web2expo.eu/speakers.html http://www.web2expo.eu/prezentacje.html

2011: (16-18 września) Referat Voyeuryzm zdetronizowany i androgyniczność. Próba definicji i typologii wideoklipów feministycznych w kulturze popularnej wygłoszony podczas Sympozjum Naukowego pt. „Gender – społeczno-kulturowa tożsamość płciowa czy pusty slogan?”, które zostało zorganizowane przez Doktorantów WNS UŚ w Cieszynie.
Streszczenie: Praca jest pionierską próbą zdefiniowania wideoklipu feministycznego i stworzenia jego typologii (wyróżnia 7 typów teledysków feministycznych), podejmuje także wątek androgynii. Szkic analizuje klipy takich artystek jak: Christina Aguilera, Beyonce, Lady Gaga, La Roux, Peaches, Pink, Rihanna, Rudenko i Shakira.

2009: [publikacja] Szkic Eros i tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią w monografii: Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe, red. I. Gielata, T. Bielak, WSZOP, Katowice 2009, str. 23-31, ISBN: 978-83-61378-91-4.
Streszczenie: Praca jest pionierską analizą tak zestawionego tematu. Traktując freudowskie popędy erosa i tanatosa jako punkt wyjścia, esej rozważa rolę ciała w fotografii. Ciało ludzkie łączy dwa tak rożne obszary fotografii jak erotyka i zdjęcia zmarłych. Fetyszyzowanie ciała następuje zarówno w fotografii erotycznej czy pornograficznej, jak i w fotografii funeralnej, w obu przypadkach ciało oddziela się od osoby, choć w każdym z nich w całkiem odmienny sposób. Fotografia erotyczna „uśmierca” osobę, podczas gdy fotografia funeralna chce ją odzyskać, „ożywić”.

2008: (22-23 października) Referat Eros i Tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią wygłoszony na konferencji naukowej WSZOP i ATH „Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe”  w Bielsku-Białej.

Magisterium:

2012: (13 grudnia) Praca magisterska Dziennik pisarki ponowoczesnej. „Polka”, „Europejka”, „Obywatelka” Manueli Gretkowskiej – oceniona i obroniona na ocenę 5,0.
Promotor: dr Beata Gontarz. Recenzent: prof UŚ dr hab. Elżbieta Dutka. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Streszczenie: Celem pracy jest wykazanie, dlaczego w badaniach diarystycznych potrzebna jest perspektywa feministyczna. Praca bada, w jaki sposób spojrzenie feministyczne jest w stanie zabarwić ponowoczesność w dzienniku kobiecym oraz jakie są jej znamiona. Chce również przybliżyć główne tematy w dzienniku pisarki ponowoczesnej i pokazać, że pozostają one wciąż uniwersalne, mimo upływu lat i następstwa kolejnych epok.  Praca została podzielona na trzy części zgodnie z wykładnią zawartą w jej tytule. Rozdział pierwszy (Dziennik) i drugi (Dziennik pisarki) mają charakter teoretyczny, natomiast rozdział trzeci (Dziennik pisarki ponowoczesnej) – ma charakter analityczny i interpretacyjny.

Licencjat:

2010: (25 czerwca) Praca licencjacka Literackie manifesty feminizmu w twórczości pisarek polskich – oceniona i obroniona na ocenę 5,0.
Promotor: prof. Anna Węgrzyniak, recenzent: dr Dorota Fox. WSZOP w Katowicach.
Streszczenie: Praca dokonuje chronologicznego przeglądu zagranicznych i polskich nurtów krytyki feministycznej oraz analizuje trzy casusy twórczości kobiecej: opowiadanie Marii Kuncewiczowej Przymierze z dzieckiem, powojenne poezje Anny Świrszczyńskiej z tomu Jestem baba oraz powieść Krystyny Kofty Chwała czarownicom (pierwsza analiza tej powieści). Analiza literaturoznawcza skupia się na wątkach i tematach kobiecych, specyficznie żeńskich doświadczeniach oraz szczególnych właściwościach stylu pisarstwa kobiecego.

 Szkice:

2013: Estetyczna transgresja. Akt w świetle teorii feministycznych [w:] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Monografia z cyklu: Edukacja XXI wieku – tom 2, red. N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak, WSB, Poznań 2012, s. 267, ISBN: 978-83-61304-54-8.

2011: Migotliwa ontologia literatury. „Jeśli zimową nocą podróżny” Italo Calvino jako powieść postmodernistyczna

2011: Figura femme fatale w filmie „Gilda”

2011: Stanisława Przybyszewska przez pryzmat legendy literackiej

2011: Od instynktu do rytuału i od rytuału do natręctwa, czyli zwierzęcy ludzie i ludzkie zwierzęta

2008: Roland Barthes i jego poststrukturalistyczna Teoria Tekstu

2008: Ironiczne katharsis. O wierszu „Ucz się śmierci” Ewy Lipskiej

2006:Wszyscy jesteśmy ideożerni”. Interpretacja wiersza „Z ust do ust” Tadeusza Różewicza

2006: Przekorna oda, czyli w obronie smutnej twarzy. O „Odzie do rozpaczy” Jana Twardowskiego

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins
  • Facebook
  • GoldenLine
  • LinkedIn
  • Nasza Klasa
  • Grono
  • Blip
  • Twitter
  • YouTube